“ចប់ស្នេហ៍ម៉ោង 9PM” ដោយ Sethik Seth

0

កាលពីម្សិលមិញនេះ លើ Sethik Seth បានបង្ហោះនៅបទចម្រៀង Original Song ថ្មីមួយបទ ដែលមាន ចំណងជើងថា “ចប់ស្នេហ៍ម៉ោង 9PM”។ បទចម្រៀងនេះ គឺបកស្រាយដោយលោកផ្ទាល់ ចំនែកទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង គឺនិពន្ធ ដោយ អារម្មណ៏ Studio។ ចំពោះអត្ថន័យរបស់បទនេះ គឺចង់បង្ហាញពីបុរសម្នាក់ ដែលត្រូវសង្សារ ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនសុំបែកគ្នានៅម៉ោង 9PM។ បើចង់ដឹងថាការបកស្រាយរបស់លោក Sethik Seth តាម រយៈបទ “ចប់ស្នេហ៍ម៉ោង 9PM” ពិរោះ យ៉ាងណា។ អាចស្តាប់នៅខាងក្រោមនេះបាន៖

Sethik Seth
Sethik Seth