កាលពី ១ម៉ោងមុននេះ នៅលើទំព័រ Facebook របស់តារាងចំរៀងមកពីខេត្តបាត់ដំបង ដែលទទួលបាន ការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យបានចេញនៅចំរៀងមួយបទ ដែលមានចំណងជើងថា ” ជិះម៉ូតូ ” ។

EAM VANNY facebook Page
EAM VANNY facebook Page

អត្តន័យ ក្នុងបទចំរៀងនេះគឺ ចង់បង្ហាញថា អំពីការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ មុននឹងជិះម៉ូតូ។ ចង់ស្តាប់បទនេះទេ?

អត្តបទ៖ Mr. Ravy Jack