នេះគឺជាមោទនភាពមួយ សំរាប់តារាចំរៀងដើមកំណើតអ្នកបាត់ដំបង ដែលជាអតីតបេក្ខជនក្នុង កម្មវិធី Cambodian Idol លោក ម៉ៅ ហាជី សំរាប់ការថត MV ដំបូងដែលជាស្នាដៃថ្មីថ្មោងរបស់ខ្លួន ។