ភ្ញាក់ព្រើត ! ចង្វាក់ភ្លេងរបស់ ម៉ានិត លើសពីសង្ឃឹម

0

ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅ ម៉ានិត បានចេញបទចរៀងច្រើនគួរសម តែសំរាប់មួយបទក្រោយនេះកាន់តែពិសេសដោយសារ បទនេះគឺជាបទដែលទាក់ទងនឹងសៀវភៅ រឿងបេសកកម្មមួយ របស់គាត់តែម្តង ។ លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា បទនេះគឺជាចង្វាក់ដែលប្លែកមិនសូវបានលឺ នៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ សំរាប់ការចងក្រងសៀវភៅ រឿងបេសកកម្មមួយ នេះបានមានការសំណូមពរជាច្រើន ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ថាបើមានជាខ្សែភាពយន្តតែម្តងមិនដឹងជាល្អមើលប៉ុនណាទេ។ ដូច្នេះ មានតែសង្ឃឹមថារូបលោកនឹង បង្កើតនូវអ្វីដែលរឹតតែពិសេស បន្ថែមទៀត។ កំុបង្អង់យូរ មកស្តាប់បទមួយនេះសិនទៅណា ។