តាមរយៈវីដេអូ XXL Sport United All គេសង្កេត ឃើញថាមានការចូលរូមថតពីសំណាក់កីឡាករបាល់ទាត់ ដល់ល្បីមួយរូបរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល មានឈ្មោះថា Ronaldinho។ វីដេអូនេះ គឺជាការផលិតដោយ XXL ដែលជាមូលនិតិមួយ សំរាប់ជួយក្មេងអានាថា ហើយមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Rio de janeiro របស់ ប្រទេស ប្រេស៊ីល។ ហើយចំពោះស្ពតវីដេអូនេះ គឺផលិតឡើងក្រោមសារមួយដែលមានន័យថា Sport United All។

Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មូលនិធិ XXL តែងតែចូលរូមជួយដល់ក្មេងអានាថា ដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេស នៅក្នុងឆ្នាំ2016 នេះ មូលនិធិ XXL បានរៀបចំគំរោងជួយកុមារអានាថា ក្នុងទីក្រុង Rio ហើយ ពួកគេអោយឈ្មោះគំរោងនេះថា UERE។ អ្វីដែលពិសេស គឺគំរោងនេះ មានការចូលរូមពីកីឡាករបាល់ ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញ Ronaldinho។ ចង់ដឹងថាស្ពតពាណិជ្ជកម្មនេះ ទាក់ទាញ និងល្អមើលយ៉ាងណា អាចចុច មើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ។